Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Vertrek kapelaan Johannes – nieuwe kapelaan voor Zaanstreek

ontwikkelingen-zaanse-parochies Katholiek Zaanstreek Zuid

Afscheid van onze parochievicaris wegens nieuwe benoeming

De bisschop van Haarlem-Amsterdam is voornemens aan het eind van de zomer een nieuwe benoeming te geven aan de weleerwaarde heer J.F.E.M. van Voorst tot Voorst. Dat betekent dat hij onze parochies op termijn gaat verlaten en als kapelaan aan het werk gaat in de parochies van Haarlem stad en kuststreek.

De bisschop benoemde kapelaan Johannes in september 2014 in onze Zaanstreek. Na zijn maanden als transeünt diaken te Hilversum liggen hier bij ons ook echt zijn eerste schreden in het priesterschap en het te maken krijgen met allerlei zaken rond leven en dood. Sindsdien is kapelaan Johannes actief geweest in de zielzorg voor onze parochies. Hij was rechterhand van pastoor F. Bunschoten. Jeugd- en Jongerenwerk kreeg hij als bijzonder aandachtsgebied toebedeeld. Heel wat kinderen bereidde hij op Eerste Communie of Vormsel voor of leerde hij een goede misdienaar te zijn. Hij is grondlegger van de KISIclub en de club ‘TeenSpirit’ en voor een flink aantal tieners, kinderen, jongeren, is kapelaan Johannes een maatje geworden op hun geloofsweg, iemand van wie ze regelmatig een ‘appje’ konden verwachten. Velen hebben hem leren kennen als de enthousiaste jonge geestelijke, een vurig verkondiger die de harten wist te raken. Ook toonde kapelaan Johannes zich een bekwaam uitlegger van het geloof aan jong en oud in de bijbelcursussen die hij grondig voorbereidde en aanbood, en in voorbereidingsgesprekken naar Doopsel of Huwelijk toe. Door die trajecten samen met mensen af te leggen ontstaat een heel bijzondere band. Kapelaan Johannes zal dus gemist worden door ons allen. Wij zijn dankbaar dat hij onze kapelaan is geweest.
Een centraal moment waarin wij de kapelaan zullen uitzwaaien is de Eucharistieviering op zondag 1 juli om 10.00u in de H. Odulphuskerk te Assendelft. Wij nodigen u allen dan ook hartelijk voor die viering uit, en deze wordt gevolgd door een samenzijn en is iedereen welkom, bij goed weer in de voortuin van de kerk, anders in de pastorie.

De kapelaan zal nadien nog wel een tijdje in ons midden terugkeren dus niet eensklaps met de noorderzon vertrokken zijn. Hij verleent nog assistentie zolang als nodig is.
Begin september treedt hij officieel aan in zijn nieuwe werkgebied. Wilt u 1 juli noteren zodat wij gezamenlijk als katholieke geloofsgemeenschap(pen) kapelaan Johannes zegen en geluk kunnen toewensen voor zijn toekomst?

Nieuwe parochievicaris toegevoegd aan pastoraal team Zaansteek

De bisschop van Haarlem-Amsterdam is voornemens om aan het eind van de zomer als nieuwe kapelaan voor onze regio te benoemen de weleerwaarde heer N.C.J. Kerssens.
We heten hem van harte welkom! Mijn collega’s en ik zijn dankbaar weer een nieuwe pastorale kracht te mogen begroeten die ons team kan aanvullen en versterken.

Nicolaas C.J. Kerssens groeide te Wormerveer op. Het gezin Kerssens kerkte in de Sint Franciscus Xaveriuskerk te Amsterdam (Krijtberg). Na het voortgezet onderwijs volgde Nico zijn roeping, hij doorliep de filosofische en theologische studies aan het bisschoppelijk Groot-Seminarie Vogelenzang en Mgr. J. Punt diende hem de H. Priesterwijding toe in de kathedraal te Haarlem. Ach
tereenvolgens aanvaardde kapelaan Nico benoemingen in Beverwijk (parochies van ‘Sint Eloy’), Schalkwijk en Haarlem-Parkwijk en daarna in de regio Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort (de ‘BOAZ-parochies’).

Vele jaren was kapelaan Nico nauw betrokken bij het jeugdwerk van de LifeTeen-gemeenschap en tegenwoordig is hij tevens voorzitter van de Haarlemmer Bedevaarten naar Banneux. In de komende tijd zullen wij uitgebreider met kapelaan Nico Kerssens kunnen kennismaken en zal hij zich ook aan ons voorstellen in de kerken en de parochiebladen van de Zaanstreek. Eén van de zondagen in september zal het centrale moment worden waarop kapelaan Nico verbonden wordt aan de gemeenschappen en intrede doet in onze parochies. In de maanden die volgen zult u hem in de kerken kunnen tegenkomen.

Met de komst van kapelaan Nico bestaat het team van benoemde werkers in het pastoraat uit:

M.L.C. Bruijns geboren: 24-2-1961 zending: 1-9-1984
F.J. Bunschoten geboren: 12-2-1978 priesterwijding: 5-6-2004
S.E. Fieggen geboren: 4-5-1968 diakenwijding : 20-11-2010
A.F.M. Goedhart geboren: 1-5-1938 priesterwijding: 10-9-1967
J.G. Hoekstra geboren: 4-1-1973 diakenwijding: 14-11-2015
N.C.J. Kerssens geboren: 28-8-1979 priesterwijding: 17-5-2008

Pastoor F. Bunschoten, teamhoofd pastores en voorzitter kerkbestuur Zaanstreek Noord en Zuid