Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

TmG: Hoe ontstond het Nieuwe Testament?

Twitteren met God -1.17-glas-in-lood-met-4-evangelisten

De Bijbel: waar of niet waar?

 

De verhalen over Jezus werden eerst mondeling doorverteld. Tussen 20 en 70 jaar na zijn dood zijn ze opgeschreven. De brieven van de Apostel Paulus aan verschillende vroeg-christelijke gemeenschappen horen bij de vroegste teksten. In totaal zijn er 27 boeken en brieven die deel uitmaken van het Nieuwe Testament.

Om te bepalen welke teksten geïnspireerd waren door de Heilige Geest werd door de Kerk onder andere gekeken in hoeverre ze overeenkwamen met de hele leer van Jezus en naar wie ze had geschreven.

 

> Lees meer in het boek

 

TWEET: De heilige Paulus schreef zijn brieven rond 50 na Chr. Niet veel later schreven andere auteurs de rest van de 27 boeken van het NT.

 

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de canon van de Schrift?

De canon van de Schrift is de volledige lijst van de Heilige Geschriften, zoals de Apostolische Overlevering, die aan de Kerk zijn toegekend. Deze canon omvat 46 geschriften van het Oude Testament en 27 geschriften van het Nieuwe Testament. [CCKK 20]

Hoe kun je de Bijbel op de juiste wijze lezen?

De Heilige Schrift moet biddend gelezen worden, d.w.z. met de hulp van de Heilige Geest, die haar heeft geïnspireerd toen ze ontstond. De Schrift is het Woord van God en bevat Gods beslissende zelfmededeling aan ons.

De Bijbel  is als het ware een lange brief die God aan ieder van ons schrijft. Daarom moet je de Heilige Schriften met grote liefde en eerbied tot je nemen. Om te beginnen moet je Gods brief echt lezen, dat wil zeggen, je moet er niet wat dingetjes uitpikken en de rest laten liggen. Van het totaal van de Schriften moet je vervolgens leren begrijpen wat het hart en het mysterie ervan is: Jezus Christus – over Hem spreekt de hele Bijbel, ook het Oude Testament. Je moet dus de Heilige Schriften lezen in hetzelfde, levende geloof van de Kerk waarin ze ook ontstaan zijn. [Youcat 16]

Welke betekenis heeft het Nieuwe Testament voor christenen?

In het Nieuwe Testament komt Gods Openbaring tot voltooiing. De vier Evangeliën volgens Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vormen het hart van de Heilige Schrift en de kostbaarste schat die de Kerk bezit. Daarin laat Gods Zoon zien wie Hij is, en komt Hij ons tegemoet. In de Handelingen van de Apostelen horen wij over het begin van de Kerk en over de werking van de Heilige Geest. In de brieven van de apostelen wordt het mensenbestaan naar al zijn facetten in Christus’ licht geplaatst. In de Openbaring van Johannes zien wij al iets van het einde der tijden.

Jezus is alles wat God tegen ons wil zeggen. Het hele Oude Testament is voorbereiding op de menswording van Gods Zoon. Alle beloften van God worden vervuld in Jezus. Wie christen wil zijn, verbindt zich steeds dieper met het leven van Christus. Daarvoor moet je de Evangeliën lezen en ervaren. Madeleine Delbrêl zegt: “Door zijn woord zegt God tegen ons wie Hij is en wat Hij wil; Hij zegt het eens en voorgoed, bedoeld voor elke dag opnieuw. Als wij het evangelieboek in de hand houden, moeten wij bedenken dat daarin het Woord woont dat in ons mens wil worden; het Woord wil aanstekelijk zijn, zodat wij op nieuwe plaatsen, in nieuwe tijden, in een nieuwe sociale omgeving Christus’ leven opnieuw vorm geven.” [Youcat 18]

Hoe moet men de Heilige Schrift lezen?

De Heilige Schrift moet gelezen en verklaard worden met de hulp van de Heilige Geest en onder leiding van het leergezag van de Kerk, aan de hand van drie criteria:

  1. Aandacht voor de inhoud en de eenheid van de hele Schrift;
  2. De Schrift lezen in de levende traditie van de Kerk;
  3. Eerbiediging van de analogie van het geloof, d.w.z. van de onderlinge samenhang van de geloofswaarheden.

[CCKK 19]

 

Kijk HIER om verder te lezen!