Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

TmG: Spreekt God alleen maar door de Bijbel?

TwG 1.11 schildering-jezus-met-evangelisten

De Bijbel: waar of niet waar?

God laat op verschillende manieren iets van zichzelf zien (openbaring). Hij openbaart zich zowel door de Schrift (Bijbel) als door de Overlevering van de Kerk (Traditie). Jezus heeft tijdens zijn aardse leven de Schrift uitgelegd en vervolmaakt. Met Jezus is Gods openbaring compleet (deze eindigt met de dood van de laatste Apostel).De Heilige Geest helpt de Kerk tot op de dag van vandaag om Gods openbaring steeds beter te begrijpen. Om een verkeerde uitleg of soms té letterlijke opvatting van de Schrift te voorkomen, moet de Bijbel op de juiste manier gelezen worden. Jezus stelde de Kerk in om ons daarbij te helpen.

> Lees meer in het boek

TWEET: God spreekt tot ons door de Bijbel en de Overlevering: samen vormen ze Gods volledige openbaring die de Kerk steeds heeft doorgegeven.

 

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waaruit bestaat de Apostolische Overlevering?

De Apostolische Overlevering is het doorgeven van de boodschap van Christus, wat sinds het begin van het christendom gebeurt door de prediking, het getuigenis, de instellingen, de eredienst en de geïnspireerde geschriften. De apostelen hebben aan hun opvolgers, de bisschoppen, – en door hen aan alle geslachten tot aan de voleinding der tijden, – datgene doorgegeven, wat ze van Christus ontvangen, en door de Heilige Geest geleerd hebben. [CCKK 12]

Hoe gebeurt de Apostolische Overlevering?

De Apostolische Overlevering gebeurt op twee manieren: door de levende doorgave van het Woord van God – ook gewoonweg ‘overlevering’ genoemd – en door de Heilige Schrift, die dezelfde verkondiging van het heil is, maar dan op schrift gesteld. [CCKK 13]

Hoe weten we wat bij het ware geloof hoort?

Het ware geloof vinden we in de Heilige Schrift en in de levende traditie van de Kerk.

Het Nieuwe Testament is ontstaan uit het geloof van de Kerk. Schrift en traditie horen bij elkaar. Geloof wordt niet in de eerste plaats via teksten doorgegeven. In de jonge Kerk werd gezegd dat de Heilige Schrift ‘veeleer neergeschreven was in het hart van de Kerk dan op perkament’. Reeds de eerste leerlingen en de Apostelen kwamen vooral via de levende gemeenschap met Jezus in aanraking met het nieuwe leven. Tot deze gemeenschap, die na de verrijzenis op een andere wijze verder bestond, nodigde de jonge Kerk mensen uit. De eerste christenen “bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed” (Hand. 2, 42). Zij waren één met elkaar en hadden ook ruimte voor anderen. Dat is de kern van het geloof tot op vandaag: christenen nodigen andere mensen uit om kennis te maken met een gemeenschap met God, die vanaf de tijd van de apostelen in de katholieke kerk onvervalst is bewaard. [Youcat 12]

Hoe kan men God kennen met alleen maar het licht van het verstand?

Als hij uitgaat van de schepping, dat wil zeggen van de wereld en van de menselijke persoon, kan de mens, met alleen maar zijn verstand, God met zekerheid kennen als oorsprong en doel van het heelal, en als het hoogste goed, waarheid en oneindige schoonheid. [CCKK 3]

Is het licht van het verstand alleen voldoende om het mysterie van God te kennen?

Zoekt hij met alleen maar het licht van het verstand God te kennen, dan stuit de mens op tal van moeilijkheden. Bovendien kan hij niet uit zichzelf in de intimiteit van het mysterie van God binnengaan. Daarom heeft God hem met zijn Openbaring willen verlichten, niet alleen over waarheden die het menselijk begrip te boven gaan, maar ook over godsdienstige en zedelijke waarheden die voor het verstand op zichzelf wel toegankelijk zijn, maar die zo door allen gemakkelijk, met vaste zekerheid en zonder risico van dwaling, kunnen worden gekend. [CCKK 4]

Wat openbaart God aan de mensen?

In zijn goedheid en wijsheid openbaart God zich aan de mensen. In de gebeurtenissen en in zijn woorden openbaart Hij zichzelf en zijn heilsplan, dat Hij van alle eeuwigheid in Christus voor de mensheid heeft vastgesteld. Dit plan houdt in: alle mensen door de genade van de Heilige Geest deelgenoten te maken aan zijn goddelijk leven, opdat zij aangenomen kinderen zouden zijn in zijn eniggeboren Zoon. [CCKK 6]

Kunnen wij het bestaan van God met ons verstand erkennen?

Ja, het menselijke verstand kan God met zekerheid kennen.

De wereld kan haar oorsprong en doel niet in zichzelf hebben. Er is meer dan je kunt zien in alles wat bestaat. Ordening, schoonheid en ontwikkeling van de wereld verwijzen boven zichzelf uit naar God. Ieder mens staat open voor het ware, het goede en het schone. Hij hoort in zichzelf de stem van het geweten, die hem stimuleert tot het goede en waarschuwt voor het kwade. Wie met zijn verstand dit spoor volgt, zal God vinden. [Youcat 4]

Waarom ontkennen mensen dat God bestaat, als zij Hem toch met hun verstand kunnen kennen?

De onzichtbare God kennen is een grote opgave voor de menselijke geest. Veel mensen schrikken daarvoor terug. Sommigen willen God ook niet kennen, omdat zij dan hun leven moeten veranderen. Wie zegt dat vragen naar God zinloos is omdat er toch geen antwoord op is, maakt het zichzelf te gemakkelijk. [Youcat 5]

Waarom moest God zich tonen opdat wij weten hoe Hij is?

De mens kan met het verstand kennen dat God bestaat, maar niet hoe Hij werkelijk is. Maar omdat God graag gekend wil worden, heeft Hij zich geopenbaard.

God hoefde zich niet aan ons te openbaren. Hij openbaarde zich – uit liefde. Net zoals je in de liefde tussen mensen alleen dan iets te weten komt van iemand van wie je houdt, als die persoon zijn hart voor je opent, zo weten wij alleen iets van Gods innerlijk, omdat de eeuwige en geheimvolle God zichzelf uit liefde voor ons heeft geopenbaard. Vanaf de schepping heeft God telkens weer tot de mensen gesproken, via de aartsvaders en de profeten tot aan de definitieve Openbaring in zijn Zoon Jezus Christus. In Hem heeft Hij zijn hart voor ons uitgestort en ons laten zien wie Hij in wezen is. [Youcat 7]

 

Kijk HIER om verder te lezen!