Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Sacramentsdag

het eucharistische Brood

We wensen u allen een gezegend feest van Sacramentsdag!

Jezus heeft in het sacrament van de Eucharistie Zijn Lichaam en Bloed aan Zijn Kerk nagelaten. Deze aanwezigheid van Jezus komt in de H. Mis, die de tegenwoordigstelling van Zijn levensoffer is, tot stand door de consecratie die door de priesters wordt gedaan. Onder de uiterlijke gestalte van brood en wijn is de Heer vanaf dat moment op verborgen wijze, maar werkelijk en wezenlijk, aanwezig op het altaar. Jezus heeft immers gezegd ‘dit is Mijn lichaam’ en wat Hij zegt is altijd waar.

Waar Jezus uitgebreider spreekt over de Eucharistie leest in het zesde hoofdstuk van het Evangelie dat de H. Johannes de evangelist heeft geschreven.

Sacramentsdag is een jaarlijks hoogfeest kort na Pinksteren om Onze Heer voor dit geschenk en tevens een geloofsgeheim dat niet te bevatten is, te bedanken. We kunnen Jezus ook vragen dat we in de H. Hostie Hem altijd goed mogen ontvangen maar ook aanbidden.

In 2003 verscheen van paus Johannes Paulus II de encycliek Ecclesia de Eucharistia
Ecclesia de Eucharistia – De Kerk leeft van de Eucharistie – RKDocumenten.nl

In 2004 verscheen van paus Johannes Paulus II de apostolische brief Mane nobiscum Domine
Mane nobiscum, Domine – Blijf bij ons, Heer – RKDocumenten.nl

In 2007 verscheen van paus Benedictus XVI de postsynodale apostolische exhortatie Sacramentum caritatis
Sacramentum Caritatis – Het Sacrament van de Liefde – Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk – RKDocumenten.nl

Hieronder geven wij de mooie litanie ter ere van het Allerheiligst Sacrament:

Litanie
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Levend Brood, dat uit de hemel is neergedaald, ontferm U over ons (*)
Vleesgeworden Woord, dat onder ons woont, *
Verborgen God en Heiland, *
Lam, zonder smet, *
Gedachtenis aan de dood van Christus, *
Onbloedig offer van het nieuw Verbond, *
Altijddurend offer, *
Waarachtig zoenoffer voor levenden en doden, *
Allerwaardigst offer van aanbidding, *
Allermachtigste smeek- en dankoffer, *
Verheven en hoogheilig Sacrament, *
Wonder, boven alle wonderen verheven, *
Brood, door de almacht van het Woord vlees geworden, *
Brood, dat aan de wereld leven geeft, *
Brood, dat alle zoetheid in zich bevat, *
Verborgen Manna, *
Spijs van de engelen, *
Voedsel van de uitverkorenen, *
Kelk van het heil, *
Geheim van het Geloof, *
Gedenkteken van de goddelijke wonderwerken, *
Vrucht van het lijden van Christus, *
Hoogste goed van de Kerk, *
Bron van het leven te midden van het Paradijs, *
Bronwel van alle genaden, *
Bron van levend water, *
Heilig gastmaal, waarbij de engelen dienen, *
Spijs en Gastheer, *
Offeraar en Offerande, *
Hemels behoedmiddel tegen de zonde, *
Troost in alle lijden, *
Sterkte van de zwakken en vermoeiden, *
Verkwikking van de heilige zielen, *
Brand van liefde en vrede, *
Teerspijs voor wie in de Heer sterven, *
Voorafbeelding van het hemels bruiloftsmaal, *
Onderpand van de toekomstige heerlijkheid, *

Wij, zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij in ons het geloof en de eerbied tot dit H. Sacrament wilt behouden en vermeerderen, wij bidden U, verhoor ons. (***)
Dat Gij in ons een vurige liefde en godsvrucht tot dit hoogheilig Sacrament wilt ontsteken, ***
Dat Gij in ons het verlangen naar het veelvuldig en dagelijks nuttigen van Uw Lichaam en Bloed wilt opwekken, ***
Dat Gij ons de heilige gewoonte wilt schenken veelvuldig, ja dagelijks, U waardig in de H. Communie te ontvangen, en in die heilzame gewoonte te volharden, ***
Dat Gij ons de kostbare vruchten van dit H. Sacrament wilt toebedelen, ***
Dat Gij ons in het uur van de dood met deze hemelse teerspijs wilt versterken, ***
Dat Gij ons eenmaal moogt leiden tot het Avondmaal van het eeuwig leven, ***

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

V: De barmhartige en genadige Heer heeft ons een gedenkteken gesticht van Zijn wonderen.
A: Hij heeft spijs gegeven aan hen, die Hem vrezen.
V: Brood van de hemel hebt Gij hun gegeven.
A: Dat alle zoetheid in zich bevat.
V: Heer, verhoor mijn gebed.
A: En mijn roepen kome tot U.

Laan ons bidden.
God, die ons in dit wonderbaar Sacrament de gedachtenis aan Uw lijden en sterven hebt nagelaten; wij bidden U, geef, dat wij de heilige Geheimen van Uw Lichaam en Bloed met zulk een ware godsvrucht vereren, dat wij de vrucht van Uw verlossing voortdurend in ons mogen gevoelen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.