Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Ontwikkelingen in parochies Zaanstreek

zaanse huisjes parochies katholieke kerk

Meer pastorale bezetting en nieuwe taakverdeling parochies Zaanstreek

Onze parochiegemeenschappen in Zaanstreek zijn ons dierbaar. We hebben hier in Zaanstreek-noord en -zuid nog de rijkdom van acht kerkgebouwen met een zondagsfunctie en een gemeenschap die daar achter staat. Ik heb het genoegen de meeste van die acht geloofsgemeenschappen vrij goed te kennen en hen al geruime tijd mee te maken.

 

Samenwerkingsverbanden waren al een hele stap

In deze tijd van samenwerking mag en kan niemand er alleen voor moeten staan. Geen vrijwilliger, geen pastor, geen parochie. Daarom zijn onze acht parochies in de afgelopen jaren deel gaan uitmaken van samenwerkingsverbanden. Het heeft veel deskundige inzet en energie gekost om die verbanden goed op te zetten. Dat ging niet vanzelf. Maar het is uiteindelijk gelukt. En het is nu al de moeite waard gebleken. We hebben in de regio Zaanstreek nu twee van zulke parochiebanden. Op termijn zal dat één geheel worden. Let wel, bij een samenwerkingsverband is er geen sprake van een fusie. Kort en bondig gezegd is de werkelijkheid: gezamenlijk bestuurde parochies met gescheiden bankrekeningen. Anders dus dan bij de PCI’s , waar een fusie juist wel sterk de voorkeur had.

 

Pastoorsbenoeming voor Zaanstreek als geheel

Recentelijk heeft de bisschop van Haarlem, mgr. J.M. (Jos) Punt tot een nieuwe ontwikkeling besloten. Waar ik sinds 2014 tot nu toe eindverantwoordelijk pastoor mocht zijn van drie Zaanse parochies (het R.K. Samenwerkingsverband ‘Zaanstreek-zuid’, afgekort RKZZ) heeft hij mij gevraagd per 1 september pastoor en eindverantwoordelijke te willen zijn van al onze acht Zaanse R.K. parochies, dus ook van de Personele Unie Zaanstreek-noord (afgekort PUZN). Ik zou daarmee van de beide kerkbesturen die deze parochies -elk per vier – als samenwerkingsverband besturen, de voorzitter worden. Ik heb na goed nadenken ja gezegd op die benoeming. Ik realiseer me dat dit veel van me zal vragen en ik natuurlijk niet in elke parochie voor 100% aanwezig kan zijn. Ik blijf ook gewoon in Assendelft wonen. Maar wel wil ik, zoals van me gevraagd wordt en zoals het kerkelijk recht voorziet, de eindverantwoordelijkheid voor de Zaanse parochies op mij te nemen, en present zijn waar ik kan en waar nodig.

 

Twee kerkbesturen die beleid moeten gaan maken

We houden voorlopig nog wel een apart samenwerkingsverband voor Zaanstreek-noord en een apart samenwerkingsverband voor Zaanstreek-zuid met elk hun eigen competente kerkbestuur. In Zaanstreek-noord is dat een voorlopig ‘overgangsbestuur’ en in dit bestuur hebben zitting de leden: F. Bunschoten, J. Hoekstra, M. Breed, T. Reijns, M. van Druten, S. Schenk en F. van Rooij. De bestuursleden van Zaanstreek-zuid zijn: F. Bunschoten, J. Hoekstra, D. Rijkhoff, M. Hijne, T. Reijns, E. Houweling, F. Tambach, J. van Breukelen, G. Subrata, J. Ghatas en E. Leeman. Al deze bestuursleden zijn door de bisschop van Haarlem benoemd. Ter plaatse is er in elke kerk een ‘parochieteam’ of ‘parochieraad’ actief die het kerkbestuur bijstaat en bijpraat en veel dagelijkse lopende zaken uitvoert. Ze zijn de ‘handen’, ‘voeten’ en ‘oren’ van het bestuur en de gemeenschap. Grote besluiten echter worden sinds de afgelopen jaren al niet meer op lokaal niveau maar door het kerkbestuur van het samenwerkingsverband rechtsgeldig genomen. Daarbij moet men denken aan contracten en tarieven vaststellen, machtingsaanvragen indienen en bijvoorbeeld het laten uitbrengen van offertes door aannemers en andere bedrijven. De bisschop heeft besloten de H. Jozefparochie (Kogerveld) bestuurlijk onder te brengen bij Samenwerkingsverband Zaanstreek-zuid. Volgens geografische en ook praktische logica ligt dat voor de hand, dus in alle vertrouwen en met een positief gevoel wordt die stap gezet.

 

Nieuws: benoemd zijn ook…

Prachtig nieuws is dat de twee Samenwerkingsverbanden niet alleen hun pastoor – ondergetekende – met elkaar gaan delen, maar ook twee nieuwe pastores. Dit zijn: J.F.E.M. (Johannes) van Voorst tot Voorst (*1988), priester, gewijd in 2014 en voor 0,8 fte beschikbaar voor de regiokerken) en diaken J.G. (Jeroen) Hoekstra (*1973), diaken, gewijd in 2015 maar al lang in bisdom en pastoraat werkzaam, en voor 0,5 fte beschikbaar voor de regiokerken, met name de H. Jozefparochie en Zaanstreek-noord. Ook zij zijn vanaf 1 september in het team voor zowel noord als zuid benoemd. Ik feliciteer hen van harte met de uitbreiding van hun benoeming in onze regio. Ik zeg ‘uitbreiding’ want ze zijn in een aantal parochies al vertrouwde gezichten. Ik ben er blij mee.

Die blijdschap geldt ook de samenwerking met collegapastor M.L.C. (Matthé) Bruijns in Zaanstreek-noord. Reeds 25 jaar pastoraal werker in Krommenie en omringende parochies, draagt hij een schat aan ervaring met zich mee.

In Zaanstreek-zuid is het pastoor A.F.M. (André) Goedhart die nog altijd zeer actief in ons midden zijn priesterschap uitoefent, daarin bijgestaan door diaken S.E. (Sibrecht) Fieggen. Pastoor Goedhart is nu 50 jaar priester en dat gaan we op zondag 1 oktober met hem vieren!

Bovendien ben ik er blij mee dat we op zondagen een beroep mogen doen op nog heel wat assistent-celebranten en personen met een zending van wie u de namen uit het vieringenrooster allen goed kent. We hebben hen nodig. We willen serieuze pogingen doen om wat vaker Eucharistie mogelijk te maken in kerken daar waar dat gewenst wordt. Maar we vragen nog om begrip wanneer dat niet meteen lukt. Dat is geen gebrek aan goede wil.

 

Woorden van dank

Het past mij om te bedanken mgr. J.W.M. (Jan) Hendriks, die korte tijd mijn voorganger was als waarnemend pastoor van de H. Jozefparochie gedurende anderhalf jaar.

Maar bijzonder een woord van grote dank en bewondering voor pastoor A.M. (Ton) Cassee, deken van Haarlem, die ik mag opvolgen in Zaanstreek-noord. Hij is 11 jaar ‘waarnemend pastoor op afstand’ geweest en met een duur woord heet dat ‘administrator’. Maar die ‘afstand’ hebben wij nooit ervaren; met goede zorgen en geduld heeft de deken ons gesteund en kon iedereen bij hem een luisterend oor en een wijs antwoord vinden. Nu ik formeel het pastoorschap van ‘zijn’ noordparochies, de H. Maria Magdalena, de HH. Martelaren van Gorcum, de O.L.V.Geboorte en de H. Petrus van hem overneem en daar zijn opvolger word ben ik blij dat hij als deken over ons uitgestrekte dekenaat Haarlem blijft waken. Beste deken Cassee, dank, en van harte wens ik je Gods sjaloom, gezondheid en zegen toe!

Zoals gezegd, niemand hoeft er alleen voor te staan. Ik hoop en vertrouw er vast op dat we als parochies binnen de twee Zaanse Samenwerkingsverbanden een ’teamgeest’ zullen ervaren zoals we die leren kennen uit het bijbelboek Handelingen der Apostelen. Graag ga ik u voor op onze geloofsweg door de tijd, beseffend dat het niet mijn, zelfs niet ‘onze’, maar Zijn Kerk is! Wanneer u nu en dan eens een vraag hebt, een bezorgdheid, een wenk; laat er geen gevoel van afstand bestaan maar benader ons, mij of een collega binnen het pastorale team, ofwel een lid van een van de kerkbesturen of parochieteams/parochieraden. U kunt ons opbellen, bezoeken, schrijven, mailen, ‘WhatsAppen’ en … via de Zaan per flespost is ook altijd een mogelijkheid! Binnenkort hopen wij u te ontmoeten.

pastoor F.J. (Floris) Bunschoten