Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Nieuws vanuit het kerkbestuur

H. Maria Magdalena kerk Zaandam (Kerkfotografie)

Fijn dat wij u weer vanuit ons kerkbestuur van Zaanstreek-zuid kunnen berichten, dat wij steeds een stap verder komen in onze zorg voor de parochies en met het materieel beheer. Er lopen allerlei projecten in en rond onze kerkgebouwen. Zo kijken we naar economisch zuinige gemeenschappelijke inkoop van producten. We besteden aandacht aan veiligheid, kerkmuziek, communicatie en het fusieproces van de PCI’s heeft onze aandacht.

Drie zaken willen we nu in het bijzonder onder uw aandacht brengen.

1. Op 4 februari was er een kerkbesturendag. Georganiseerd in de kathedraal te Haarlem trok deze dag ruim 160 bestuursleden aan van parochieverbanden uit geheel ons bisdom (provincie Noord-Holland). Uit de Zaanstreek waren Jeanette Ghatas, Martin Hijne, pastoor Bunschoten, Gary Subrata, Marga Breed en Gerard Schavemaker aanwezig. Onderwerp van gesprek en thema van deze dag was de Gespreksnotitie ‘Kerk in een verander(en)de samenleving’ van onze bisschop Jozef Punt. Hulpbisschop Jan Hendriks en econoom Thom van der Steen lichtten deze toe. Vooruitzicht is dat de katholieke Kerk met grote financiële zorgen te kampen zal hebben. Het is niet ondenkbaar dat het totale vermogen (van alle parochies samen dus) ooit opraakt. De bodem komt al in zicht. En met de vele restauraties aan de kerkgebouwen, waarvan de kosten vaak oplopen tot in de tonnen, hoeft dat niet eens lang te duren. Een mythisch ‘geheim fonds’ heeft het bisdom niet achter de hand. De Gespreksnotitie geeft vitaliteitscriteria. Hoe vitaal is de parochie nog? Aan de hand daarvan kan gekeken worden of een kerkgebouw van een kleiner geworden parochie wel tot in lengte van jaren onderhouden kan blijven worden. Onderhoud vraagt immers altijd grote investeringen. Is daar nog wel dekking voor?

2. Verder mogen we hier in de Zaanstreek ook van verheugende ontwikkelingen verslag doen. Vanaf maart zal kapelaan Nars Beemster (werkzaam in regio Zandvoort-Overveen) zo nu en dan een zondag beschikbaar zijn. Hij zal dan naar de H. Maria Magdalenaparochie of de H. Odulphusparochie komen om in de Eucharistie voor te gaan. Dit zal niet wekelijks zijn. Maar het geeft pastoor F. Bunschoten toch de armslag om op die zondagen naar een parochie binnen Zaanstreek-noord (Wormer, Wormerveer, Koog a/d Zaan, Krommenie) toe te gaan, om ook daar de Eucharistie te vieren. En dat verzoek lag er al lang. Voor sommigen van u is kapelaan Beemster trouwens een bekend gezicht als voormalig rector te Heiloo, en daarvoor parochiepriester te Volendam.

3. Daarnaast ondersteunt pastoor Bunschoten momenteel mgr. Hendriks en deken Cassee bij het vormen van een nieuw gemandateerd kerkbestuur voor het Personele Unie van regio Zaanstreek-noord (PURZN). Dit nieuwe kerkbestuur wordt benoemd voor een jaar en zal de parochieraden gaan aansturen en de beleidslijn moeten uitzetten. Rust, respect, structuur en welwillendheid, zijn in dezen belangrijk.

Wij heten kapelaan Beemster van harte welkom en wensen hem toe dat zijn inzet tot zegen mag worden. Tevens hopen wij, dat we als kerkbestuur ook in de toekomst de wijsheid en de support ontvangen zoals tot nu toe van u allen, waarvoor we u danken. U bij wie, evenals bij ons, het reilen en zeilen van de Kerk na aan het hart ligt en waar we dus voor gaan!

Weest allen hartelijk gegroet met een wens van huis tot huis alvast voor een Zalig Pasen.
pastoor F. Bunschoten, Martin Hijne
voorzitter en secretaris kerkbestuur Zaanstreek-zuid