Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Nieuwe Nederlandse vertaling “Onze Vader”

Kruis

De Nederlandse en Vlaamse vertaling van het Onze Vader is vernieuwd in opdracht van de wereldkerk. De nieuwe vertaling wordt ingevoerd met ingang van de Advent, 27 november 2016. Het onze Vader is zonder twijfel een van de belangrijkste christelijke gebeden. Het behoort tot de eerste gebeden die wij onze kinderen leren. De nieuwe vertaling van het Onze Vader zal ongetwijfeld even wennen zijn. Wij hopen u met onderstaande uitleg meer vertrouwd te maken met deze rijke tekst.

ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT: De nieuwe mens die is wedergeboren en door de genade tot God teruggebracht, begint met te zeggen: ‘Vader’, omdat hij kind is geworden, zoals de Schrift zegt; ‘aan allen die Hem aanvaarden,aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden (Joh. 1,11-12)

UW NAAM WORDE GEHEILIGD: Die Naam zou niemand van ons in zijn gebed durven uitspreken, indien Hij ons dat niet zelf had toegestaan. Wij moeten daarom goed beseffen, geliefde broeders en zusters, dat wij ons als kinderen van God behoren te gedragen. Wij vragen God dat zijn Naam in ons geheiligd wordt.

UW RIJK KOME: Wij vragen, dat het Rijk dat God ons beloofd heeft en dat Christus met zijn bloed en zijn lijden heeft verworven, zal komen. Wij vragen om de komst van het Rijk van God of het Rijk der hemelen, omdat er ook een rijk van deze wereld is, een aards rijk, en omdat wie van deze wereld afstand heeft gedaan, verheven is boven dat rijk en heel zijn heerlijkheid.

UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL: Wij vragen hierin dat wij kunnen doen wat Hij wil. We bidden dat Gods wil in ons geschiedt. Hiervoor hebben wij zijn kracht nodig. Wij blijven immers niet staande door onze eigen kracht, maar door Gods genade.

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD: Het woord brood kan zowel letterlijk als geestelijk worden verstaan. Het geestelijk brood, het brood des levens, is Christus. Wij smeken dat dit brood ons dagelijks wordt gegeven en dat wij, die in Christus zijn de Eucharistie ontvangen als voedsel voor ons heil.

EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, ZOALS OOK WIJ VERGEVEN AAN ONZE SCHULDENAREN: God draagt zorg voor ons er herinnert ons eraan dat wij zondaars zijn. Hij roept ons op vergeving te vragen voor onze zonden. Christus leert ons bidden voor onze schuldenaren en zonden, en belooft ons dat onze barmhartige Vader ons zal vergeven. Wij weten dat wij geen vergeving ontvangen, indien wij geen vergeving schenken aan hen die tegen ons gezondigd hebben.

EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING: De Heer heeft ons geleerd aan het slot van zijn gebed hierom te bidden. Daaruit blijkt dat de boze alleen iets tegen ons vermag, wanneer God het toestaat. Omdat dus de vijand ons niet kan verleiden, tenzij hem daartoe de gelegenheid wordt gegeven, klampen wij ons in bekommernis alleen vast aan God. Onze tegenstander krijgt dus de vrijheid om ons te kastijden, wanneer wij hebben gezondigd. Daarentegen is eer ons deel, wanneer wij de beproeving weerstaan.

MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE: Deze korte zin vat alles samen. Wanneer wij zeggen: “Verlos ons van het kwade”, behoeven wij verder niets te zeggen. Onder Gods hoede zijn we veilig voor alle aanslagen van de duivel in deze wereld. Wat zal iemand hier vrezen, wanneer God hem beschermt?

 

Het Getijdenboek van de Kerk heeft de overwegingen van de heilige Cyprianus, bisschop van Carthago (+ 258) bij het Gebed van de Heer opgenomen. De korte gedachten bij de afzonderlijke beden van dit gebed zijn hieraan ontleend.

(Bron: ‘Het Gebed van de Heer’, Nationale Raad voor Liturgie)