Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Meer over H. Odulphusparochie

Klik hier voor contactinformatie

De Heilige Odulphus parochie is een katholieke parochie in het lange dorp Assendelft met een rijke geschiedenis. De parochie bestaat waarschijnlijk al ongeveer 1000 jaar en is nog steeds een heel actieve gemeenschap. 

De pijlers van het parochieleven zijn altijd gebed en liturgie, catechese en caritas. 

 • De liturgie staat centraal in het kerkelijk leven, bron en hoogtepunt, en verder is ook gezamenlijk en individueel gebed belangrijk. 
 • Om in het geloof te groeien, om God beter te leren kennen, is catechese ook nodig. Dit wordt voor alle leeftijden aangeboden. Kijk hiervoor onder geloofsstappen
 • De caritas is de zorg voor wie het nodig hebben. Die hulp wordt op verschillende manieren geboden, door aandacht en tijd te geven, door financieel bij te staan, door praktisch iemand te helpen, etc.

We zijn als christenen geen losse individuen maar vieren en leven samen in een gemeenschap ons geloof. Onze eenheid vinden we precies in Christus en we kunnen elkaar helpen en bijstaan op onze weg naar God. 

Voor een overzicht van de organisatie van onze parochie en haar activiteiten, klik hier

In de kerk is elke dag een H. Mis en overdag tussen 9 en 17 uur is de dagkapel open voor gebed of het opsteken van een kaarsje bij Maria.

H. Odulphus altaarkruis

H. Odulphus hoofdaltaar met invallend licht door zijraam

Liturgie en Gebed

In de liturgie zijn in de parochie veel groepen en mensen werkzaam. 
Zo hebben we de priesters, de misdienaars, de kosters, de koren, de lectoren en lectrices, etc. 

Hieronder informatie over een paar hiervan: 

Koren

In de H. Odulphusparochie hebben we meerdere koren: 

 • St. Caecilia dames- en herenkoor
  Het Caeciliakoor staat onder muzikale leiding van organist Jos Martens en kent een lange traditie als herenkoor, en vanaf de jaren 1960 als gemengd koor. Soms wordt beneden, soms op de koorzolder gezongen. Repetities vinden op dinsdagavond in het Crescendogebouw plaats. Caecilia kent enthousiaste leden die gaan voor een veelal meerstemmig repertoire georiënteerd op de brede traditie van de rooms-katholieke kerkmuziek, waarin zowel Latijn als volkstaal een plaats heeft. 
 • Gregoriaanse ‘Schola Ascimannedilvensis’
  Een aantal heren uit het St.-Caeciliakoor heeft zich verzameld om de schola te vormen die sinds 2007 functioneert. De schola draagt er zorg voor, dat ook het tijdloze Gregoriaans, zo eigen aan het kerkelijk vieren door de eeuwen heen, hier in de parochie levend blijft. Maandelijks verzorgt de schola o.l.v. Jos Martens een Latijnse Mis (vaste en wisselende gezangen) veelal op zaterdagavond, twee keer per jaar op zondag. De schola zingt altijd op de koorzolder waar zich het monumentale Vollebregtorgel bevindt, dat in 2014 een restauratie zal ondergaan. De repetities zijn dinsdags in het Crescendogebouw.
 • Lief- en Leedkoor
  Bij speciale gelegenheden in het leven – de Huwelijksmis of Huwelijksjubileum, de Avondwake en Uitvaartliturgie – is er het Lief- & Leedkoor dat als dameskoor onder leiding staat van Piet van der Laan en Jos Martens, en met gepast repertoire al heel wat parochianen heeft begeleid op mooie maar ook verdrietige momenten. Het koor repeteert op woensdagavonden in de kerk. Op de avond van Allerzielen (2 november) verzorgt het Lief- en Leedkoor altijd een avonddienst waarin voor de zielenrust van de overledenen wordt gebeden. 

Misdienaars

Een groep meisjes en jongens vindt het een mooie taak om in de kerk te helpen bij de vieringen en huwelijken. Zij noemen dat zelf: “dienen” en worden daarin door de koster en de kapelaan opgeleid.

Op het rooster van vieringen is aangegeven wanneer de misdienaars verwacht worden om te dienen. Na de 1e communie kan een kind misdienaar of misdienette worden. De trouwe inzet wordt beloond met een jaarlijks uitstapje.

Meld je aan bij het secretariaat.  Wij zijn heel blij met extra hulp!

Mothers Prayers

Eén van de belangrijke gebedsinitiatieven in onze parochie is Mothers Prayers, waarbij moeders samen bidden voor hun gezinnen en voor andere speciale intenties. Bij heiligen zoals de Heilige Monica is duidelijk gebleken hoe belangrijk het gebed van de moeder is! 

Meer informatie over Mother Prayers hier
Als u bij de groep hier zou willen aansluiten, neem dan contact op met het secretariaat

Caritas

Sint Stefanus is de eerste martelaar van het christendom. In het aan de Handelingen van de Apostelen staat het verhaal van zijn verkiezing tot diaken, zijn wonderdaden, zijn redevoering voor het Sanhedrin en zijn marteldood, als eerste martelaar van de Kerk. Als diaken was hij speciaal aangesteld in de zorg voor de weduwen en armen en is zo een belangrijk patroon voor de caritas werken van de Kerk. 

 

PCI

De parochiële caritasinstelling heeft ten doel ondersteuning te geven aan mensen in nood in de eigen samenleving, vooral op het materiële vlak.
Onze maatschappij kent vele sociale voorzieningen. Maar desondanks zijn er altijd mensen die daarop geen aanspraak kunnen maken. Ook is de hulpverlening vaak niet toereikend. Dergelijke mensen dreigen tussen de wal en het schip te geraken. De PCI probeert aan medeparochianen de helpende hand te bieden. Daarnaast legt de PCI ook contacten met andere steun verlenende instanties. De PCI is een stichting met bisschoppelijke goedkeuring. 

 

MOV

De werkgroep M.O.V (Missie-Ontwikkelingssamenwerking-Vrede) zet zich in voor diaconie over de grenzen heen. Zij steunt voornamelijk de Bisschoppelijke Advents- en Vastenactie. Zij sluit zich in het algemeen aan bij de dekenale activiteiten betreffende M.O.V in Zaanstreek/Waterland. Tijdens de 40-dagentijd wordt er een project uitgezocht en hiervoor worden tijdens diverse bijeenkomsten geld ingezameld. Ook in de adventsperiode is er een project waarvoor geld wordt opgehaald. Ook organiseert de MOV in het eerste weekend van de maand, na de H. Mis, achter in de kerk, de Wereld Winkel voor de verkoop van producten uit de Derde Wereld, met Fair Trade producten, zoals bijvoorbeeld de Max Havelaar koffie, thee en overige “eerlijke” producten.

Steniging van H. Stephanus

H. Odulphus achterkant

Gemeenschap

We zijn als christenen geen losse individuen maar vieren en leven samen ons geloof. Onze eenheid vinden we precies in Christus en we kunnen elkaar helpen en bijstaan op onze weg naar God. Dit gebeurt op allerlei manieren en daarvoor zijn o.a. de volgende groepen: 

 • Bestuur
  In het bestuur van het Samenwerkingsverband hebben mensen uit de drie parochies zitting. Zij zijn door de Bisschop benoemd om ten dienste te staan van alles wat nodig is voor de voortgang van de gemeenschappen en het behoud van de gebouwen. Het bestuur heeft een beleidsnotitie opgesteld om daarmee onze visie als parochies te kunnen gaan uitwerken. 
 • Commissie van Beheer
  De commissie van beheer gaat over het beheer van het kerkgebouw en alles daar om heen. Ook houdt zij toezicht op de landerijen welke eigendom zijn van de parochie. De commissie adviseert het parochiebestuur over het onderhoud van de gebouwen en coördineert vaak de uitvoering. 
 • KBO
  De Katholieke Bond voor Ouderen is een actieve organisatie voor 50-plussers op velerlei vlak. Meer informatie kunt u op hun website vinden. 
 • Kerk Schoonmaak
  Als er een kerkelijk feest in aantocht is, wordt de kerk schoon gemaakt, alles komt aan bod onder leiding van koster Cor Zuidervaart. Drie keer per jaar is er grote schoonmaak: na Kerst, na Pasen en na de grote vakantie. Dan komt iedereen bij elkaar en is er ook gebak. Als u interesse heeft kunt u zich opgeven bij de koster of bij het secretariaat. Hou hiervoor ook de agenda in de gaten. 
 • Koffiegroep
  Het doel van deze groep is om de parochianen een mogelijkheid te geven om na het gemeenschappelijk vieren van het geloof, elkaar in een moment van persoonlijke uitwisseling te ontmoeten. Twee vrijwilligers schenken na de zondagse H. Mis van 10 uur koffie, thee of limonade uit. Koffiedrinken wordt ook gedaan na de eerste vrijdag van de maandviering. De koffiegroep wordt eveneens gevraagd bij activiteiten zoals de kerstmiddag, de torendag of bij een Open-kerk-dag. Vindt u het leuk en gezellig andere parochianen te ontmoeten dan kunt u zich opgeven bij Mevr. Meriam Brakenhoff of bij het secretariaat. Op woensdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in de pastorie. Ook deze koffie wordt vrijwillig door een aantal dames om de beurt geschonken. Tijdens deze ochtenden kunt u gezellig even bijpraten en is iedereen van harte welkom!
 • KVG
  Het Katholiek Vrouwengilde Nederland is een landelijke vrouwenvereniging, opgericht in 1913. Zij stelt zich ten doel, geïnspireerd door het evangelie, een bijdrage te leveren aan de ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw, zowel wat betreft haar persoonlijke leven, als met betrekking tot haar plaats in gezin, kerk en samenleving. Onze Assendelftse KVG organiseert vele boeiende en onderhoudende bijeenkomsten die uitblinken door veel gezelligheid.
 • Schapen- en Pinkencomité
  De opbrengst van de jaarlijkse Pinkenveiling tijdens de Assendelver kermis komt helemaal ten goede aan het onderhoud van onze monumentale kerk. Deze veiling wordt ondersteund door heel veel sponsors. Niet alleen schapen- of pinken zijn te koop, maar ook diverse levensmiddelen worden aan de man gebracht, waaronder bijvoorbeeld kazen, worsten, aardappelen of paling. Ook planten of klompen kunnen worden gekocht. Een unieke traditie die heel leuk is en bovendien ook niet te vergeten… de kerk vaart er wel bij… 
 • Tuingroep
  Elke dinsdagmorgen is een enthousiaste groep vrijwilligers bezig om het kerkhof en de tuin rond de pastorie een goed aanzien te geven. De groep bestaat voor het grootste deel uit heren, soms ook een dame. Tijden het koffiedrinken is het altijd een gezellige boel. De groep kan altijd hulp gebruiken , dus als u mee wilt doen, meldt u bij het secretariaat

Voor alle activiteiten om de gemeenschap onder de jeugd ook op te bouwen, kunt u kijken onder Geloofsstappen

 

Klik hier voor contactinformatie