Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

St. Bonifatius - ANBI

ANBI gegevens 2015 St. Bonifatius parochie

Fiscaal nummer (RSIN) 

824108504

Contactgegevens

Adres: p/a Oostzijde 12
Postcode: 1502 BG
Plaats: Zaandam

Telefoon: 075 6164807
E-mailadres: [contactformulier]
Website: www.katholiekzaanstreekzuid.nl

Kaski-nummer: 31390

anbi

Bestuurssamenstelling

Het Bestuur van het R.K. Samenwerkingsverband Zaanstreek Zuid waartoe de St. Bonifatiusparochie behoort, bestaat uit tenminste 8 leden waarbij vier vaste bestuursfuncties te onderscheiden zijn, te weten: de pastoor vervult de functie van voorzitter, daarnaast de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast zijn er bestuursleden belast met specifieke bestuurstaken of aandachtsgebieden zoals “Beheer”, “Personeel & Organisatie”, “Communicatie”, “Facilitaire zaken” en ICT.  Genoemde specifieke aandachtsgebieden kunnen door het Bestuur worden gedelegeerd aan derden waarbij het Bestuur verantwoordelijk blijft voor de uitvoering en kwaliteit. Benoeming van de leden van het Bestuur geschiedt op voordracht van de door de bisschop benoemde pastoor telkens voor een periode van 2 jaar. Onder verantwoordelijk van het Bestuur functioneren in de St. Bonifatiusparochie een Parochieraad, commissies en werkgroepen. De individuele bestuursleden behoren toegerust en geschikt te zijn en dienen over competenties (kennis/vaardigheden/ervaring) te beschikken om de uitoefening van de bestuurstaak te kunnen vervullen.

 

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden van geestelijken, pastoraal werkers en ondersteunend personeel wordt verwezen naar de (inter)diosecane regelingen van het Bisdom Haarlem/Amsterdam. Bestuursleden en vrijwilligers van de parochies werken onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

Beleidsplan

Verwezen wordt naar de Beleidsnotitie Katholiek Zaanstreek Zuid 2016-2019van het R.K. Samenwerkingsverband Zaanstreek Zuid waartoe de St. Bonifatiusparochie behoort. 

 

Doelstelling

De Kerk brengt mensen bij Jezus Christus en bij elkaar. Zij leert, viert en dient, haar kerntaken zijn dus: gemeenschapsopbouw, catechese, liturgie en caritas. Bovendien beoefenen katholieke priesters ‘pastoraat’, dat wil zeggen: zij spannen zich als herders in voor het zielenheil. De Kerk leert mensen geloven, hopen en liefhebben. Zij verkondigt het geloof in de drie-ene God die zich geopenbaard heeft (bijbel). Zij doopt, helpt, luistert en is een toevluchtsoord in geestelijke en materiële nood. In de Kerk kun je ontdekken wat schoonheid, waarheid, goedheid is. Toen Jezus de Kerk stichtte, heeft Hij haar een goddelijke en een menselijke dimensie willen meegeven. Het goddelijk karakter is te vinden in haar zending: mensen tot de hemel te leiden (Christus en Zijn verlossing aanreiken aan iedere mens) en, in de middelen die Hij daartoe aan de Kerk heeft gegeven: de zeven Sacramenten, levenstekens van God.

Maar de Kerk organiseert ook. Ze organiseert zichzelf, ontplooit activiteiten, beheert materiële goederen, zoals gebouwen en kent aldus bedrijfsmatigheid, die professionaliteit vraagt van het kerkbestuur en de parochieraden. De gewijde ambten zijn weliswaar door Jezus ingesteld en dus van goddelijk recht. Maar voor een goede vervulling van de kerkelijke taken is menselijke inspanning nodig, en een leiddraad heeft de Kerk ontwikkeld en neergelegd in haar Wetboek, de Codex van Canoniek Recht.

De Kerk van Christus heeft relevantie voor de samenleving, aangezien zij een boodschap van gerechtigheid, verzoening, vrede, welzijn en menselijke waardigheid uitdraagt. Haar waarden ontleent de Kerk aan het feit dat God de mens ‘Zijn beeld en gelijkenis’ noemt, en de mensen zo liefhad vond dat Hij voor ieder mens gestorven is (Joh.3,16). Deze openbaring ligt vervat in Schrift en Traditie en wordt authentiek uitgelegd door het actuele Leergezag, dat wil zeggen: de wettige herders van de Kerk wereldwijd in eenheid met de bisschop van Rome.

Hoewel de Kerk hiërarchisch geleid wordt is zijn alle gedoopten geroepen Gods liefde te beantwoorden. Elke christengelovige is van belang, en draagt een zekere medeverantwoordelijkheid voor de verkondiging van Gods koninkrijk. Met het Doopsel en Vormsel gezalfd, voorzien van gedegen kennis van de geloofsschat, en een trouw onderhouden gebedsleven maakt een christen toegerust om de missie van de Kerk mee (uit) te dragen, zichzelf en zijn omgeving te heiligen en zijn/haar roeping, midden in de wereld, te ontdekken.

 

Jaarlijks verslag van uitgeoefende activiteiten

In de stadsparochie van St.-Bonifatius (Zaandam) is in het eigen herstelde rijksmonumentale neo-gotische kerkgebouw uit 1900 vanaf september 2016 weer elke zondag de gezongen Eucharistieviering opgedragen, waaraan een deelname bestond van rond de 150 personen. In haar liturgie draagt de parochie de boodschap van de katholieke Kerk uit die een oproep inhoudt om Jezus Christus na te volgen en vrede en vreugde te verspreiden in de samenleving. In de periode die aan september 2016 voorafging, is elke zondag de gezongen Eucharistieviering opgedragen in het nabijgelegen gebouw de ‘Oostzijderkerk’. De ernstig verzakte vloer van de St.-Bonifatiuskerk is in 2016 met een groot herstelproject nieuw geconstrueerd. Naast de Eucharistie, is op de parochie ook een beroep gedaan voor andere sacramenten of pastorale diensten, het betreft dan: Biecht, Ziekenzalving, Ziekencommunie, huisbezoek, materiële noden, uitvaart en begrafenis. Er waren enkele Doopsels en Huwelijken in de kerk. Het vieren van het Vormsel is een jaar uitgesteld. Groepen en activiteiten waarvan in 2016 sprake was zijn onder meer: het college van misdienaars en acolieten, catechesegroep ter voorbereiding op de eerste H. Communie, twee kerkkoren, een Bijbelcursus, activiteiten rond de herinrichting van het kerkgebouw. Elke 8 weken is een door vrijwilligers geproduceerd periodiek gedrukt en verspreid onder de kerkleden en kerkgangers.

 

Financiële verantwoording

De verwachte bestedingen opgenomen in de begroting sluiten in de regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en ondersteunend personeel verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2015’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2016’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

Lasten 

Persoonskosten

Kerkelijke gebouwen

Beleggingen

Rente/last van schulden

Kosten eredienst

Kosten pastoraal

Verplichte en vrijwillige bijdragen

Beheerskosten

Incidentele lasten

Voordelig saldo

              totale lasten

 

Baten

Bijdragen parochianen

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen

Functionele inkomsten

Incidentele baten

Nadelig saldo

              totale baten

 

 

 

Realisatie 2015

 

€  16.697,12

€428.831,47

  – 

  – 

€    6.279,71

€    2.084,69

€  15.266,88

€  23.277,25

  – 

€          0,00

€492.437,12

 

 

€  70.244,03

€    3.723,39

   –

€  85.966,63

€332.503,07

€492.437,12

 

 

Begroting 2016

 

€  30.232,00

€  42.250,00

     –

     –

€    6.950,00

€    1.900,00

€  15.112,00

€  20.750,00

     –

€          0,00

€117.194,00

 

 

€  64.550,00

€    1.280,00

    –

€  15.000,00

€  36.364,00

€117.194,00