Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Meer over H. Maria Magdalenaparochie

Klik hier voor contactinformatie 

 

De Heilige Maria Magdalena parochie is een katholieke parochie in Zaandam ’t Kalf met een lange geschiedenis. De parochie bestaat waarschijnlijk al honderden jaren en is nog steeds een heel actieve gemeenschap. 

De pijlers van het parochieleven zijn altijd gebed en liturgie, catechese en caritas. 

 • De liturgie staat centraal in het kerkelijk leven, bron en hoogtepunt, en verder is ook gezamenlijk en individueel gebed belangrijk. 
 • Om in het geloof te groeien, om God beter te leren kennen, is catechese ook nodig. Dit wordt voor alle leeftijden aangeboden. Kijk hiervoor onder geloofsstappen
 • De caritas is de zorg voor wie het nodig hebben. Die hulp wordt op verschillende manieren geboden, door aandacht en tijd te geven, door financieel bij te staan, door praktisch iemand te helpen, etc.

We zijn als christenen geen losse individuen maar vieren en leven samen in een gemeenschap ons geloof. Onze eenheid vinden we precies in Christus en we kunnen elkaar helpen en bijstaan op onze weg naar God. 

Voor een overzicht van de organisatie van onze parochie en haar activiteiten, klik hier

H. Maria Magdalena missiekruis

 

H. Maria Magdalena hoofdaltaar

Liturgie en Gebed

In de liturgie zijn in de parochie veel groepen en mensen werkzaam. 
Zo hebben we de priesters, de misdienaars, de kosters, de koren, de lectoren en lectrices, etc. 

Hieronder informatie over een paar hiervan: 

 

Koren

In de H. Maria Magdalenaparochie hebben we twee koren: 

 • St. Caecilia dames- en herenkoor
  Het Caeciliakoor staat onder muzikale leiding van organist Piet van der Laan. Repetities vinden plaats op donderdag avond na de H. Mis. Caecilia kent enthousiaste leden die gaan voor een veelal meerstemmig repertoire georiënteerd op de brede traditie van de rooms-katholieke kerkmuziek, waarin zowel Latijn als volkstaal een plaats heeft.
 • Liturgiekoor
  Het Liturgiekoor onder leiding van Netty Cordes en op de piano Piet van der Laan zingt maandelijks in de Maria Magdalenakerk waar zij ook op maandagavond hun repetities houden. Het Liturgiekoor bestaat al ruim 40 jaar en legt zich vooral toe op het repertoire dat in het Nederlands beschikbaar is. 

 

Misdienaars

Een groep meisjes en jongens vindt het een mooie taak om in de kerk te helpen bij de vieringen en huwelijken. Zij noemen dat zelf: “dienen” en worden daarin door de kapelaan opgeleid. Na de 1e communie kan een kind misdienaar of misdienette worden. De trouwe inzet wordt beloond met een jaarlijks uitstapje.

Meld je aan bij het secretariaat of bij kapelaan Johannes.  Wij zijn heel blij met extra hulp!

 

Caritas

Sint Stefanus is de eerste martelaar van het christendom. In het aan de Handelingen van de Apostelen staat het verhaal van zijn verkiezing tot diaken, zijn wonderdaden, zijn redevoering voor het Sanhedrin en zijn marteldood, als eerste martelaar van de Kerk. Als diaken was hij speciaal aangesteld in de zorg voor de weduwen en armen en is zo een belangrijk patroon voor de caritas werken van de Kerk. 

 

PCI

De parochiële caritasinstelling heeft ten doel ondersteuning te geven aan mensen in nood in de eigen samenleving, vooral op het materiële vlak.
Onze maatschappij kent vele sociale voorzieningen. Maar desondanks zijn er altijd mensen die daarop geen aanspraak kunnen maken. Ook is de hulpverlening vaak niet toereikend. Dergelijke mensen dreigen tussen de wal en het schip te geraken. De PCI probeert aan medeparochianen de helpende hand te bieden. Daarnaast legt de PCI ook contacten met andere steun verlenende instanties. De PCI is een stichting met bisschoppelijke goedkeuring. 

 

MOV

De werkgroep M.O.V (Missie-Ontwikkelingssamenwerking-Vrede) zet zich in voor diaconie over de grenzen heen. Zij steunt voornamelijk de Bisschoppelijke Advents- en Vastenactie. Zij sluit zich in het algemeen aan bij de dekenale activiteiten betreffende M.O.V in Zaanstreek/Waterland. Tijdens de 40-dagentijd wordt er een project uitgezocht en hiervoor worden tijdens diverse bijeenkomsten geld ingezameld. Ook in de adventsperiode is er een project waarvoor geld wordt opgehaald. 

Steniging van H. Stephanus

H. Maria Magdalena voor

Gemeenschap

We zijn als christenen geen losse individuen maar vieren en leven samen ons geloof. Onze eenheid vinden we precies in Christus en we kunnen elkaar helpen en bijstaan op onze weg naar God. Dit gebeurt op allerlei manieren en daarvoor zijn o.a. de volgende groepen:

 • Bestuur
  In het bestuur van het Samenwerkingsverband hebben mensen uit de drie parochies zitting. Zij zijn door de Bisschop benoemd om ten dienste te staan van alles wat nodig is voor de voortgang van de gemeenschappen en het behoud van de gebouwen. Het bestuur heeft een beleidsnotitie opgesteld om daarmee onze visie als parochies te kunnen gaan uitwerken. 
 • Spreekuur
  Elke donderdagochtend tussen 10 en 11 kunt u op de pastorie terecht voor een kop koffie of thee en dan treft u ook één van de priesters aan waar u al uw vragen aan kunt stellen. Van harte welkom!
 • Bouwploeg
  De commissie van beheer gaat over het beheer van het kerkgebouw en alles daar om heen. De ploeg adviseert het parochiebestuur over het onderhoud van de gebouwen en probeert veel onderhoud ook bij te houden. Op donderdag ochtend zijn ze vaak te vinden bij de kerk om alle klusjes uit te voeren die nodig zijn. 
 • Kerk Schoonmaak
  Als er een kerkelijk feest in aantocht is, wordt de kerk schoon gemaakt, alles komt aan bod. Drie keer per jaar is er grote schoonmaak: na Kerst, na Pasen en na de grote vakantie. Dan komt iedereen bij elkaar en is er ook gebak. Als u interesse heeft kunt u zich opgeven bij het secretariaat. Hou hiervoor ook de agenda in de gaten. 
 • Koffiegroep
  Het doel van deze groep is om de parochianen een mogelijkheid te geven om na het gemeenschappelijk vieren van het geloof, elkaar in een moment van persoonlijke uitwisseling te ontmoeten. Een paar vrijwilligers schenken na de zondagse H. Mis van 10 uur koffie, thee of limonade uit. 
 • Tuingroep
  Elke donderdagmorgen is een enthousiaste groep vrijwilligers bezig om het kerkhof en de tuin rond de pastorie een goed aanzien te geven. De groep bestaat voor het grootste deel uit heren, soms ook een dame. Tijden het koffiedrinken is het altijd een gezellige boel. De groep kan altijd hulp gebruiken , dus als u mee wilt doen, meldt u bij het secretariaat

 

Klik hier voor contactinformatie