Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

H. Odulphus - ANBI

ANBI gegevens 2015 St. Odulphus parochie

Fiscaal nummer (RSIN) 

824111473

Contactgegevens

Adres: p/a Dorpstraat 570
Postcode: 1566 BZ
Plaats: Assendelft

Telefoon: 075 6871206
E-mailadres: [contactformulier]
Website: www.katholiekzaanstreekzuid.nl

Kaski-nummer: 31301

anbi

Bestuurssamenstelling

Het Bestuur van het R.K. Samenwerkingsverband Zaanstreek Zuid waartoe de St. Odulphusparochie behoort, bestaat uit tenminste 8 leden waarbij vier vaste bestuursfuncties te onderscheiden zijn, te weten: de pastoor vervult de functie van voorzitter, daarnaast de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast zijn er bestuursleden belast met specifieke bestuurstaken of aandachtsgebieden zoals “Beheer”, “Personeel & Organisatie”, “Communicatie”, “Facilitaire zaken” en ICT.  Genoemde specifieke aandachtsgebieden kunnen door het Bestuur worden gedelegeerd aan derden waarbij het Bestuur verantwoordelijk blijft voor de uitvoering en kwaliteit. Benoeming van de leden van het Bestuur geschiedt op voordracht van de door de bisschop benoemde pastoor telkens voor een periode van 2 jaar. Onder verantwoordelijk van het Bestuur functioneren in de St. Odulphus parochie een Parochieraad, commissies en werkgroepen. De individuele bestuursleden behoren toegerust en geschikt te zijn en dienen over competenties (kennis/vaardigheden/ervaring) te beschikken om de uitoefening van de bestuurstaak te kunnen vervullen.

 

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden van geestelijken, pastoraal werkers en ondersteunend personeel wordt verwezen naar de (inter)diosecane regelingen van het Bisdom Haarlem/Amsterdam. Bestuursleden en vrijwilligers van de parochies werken onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

Beleidsplan

Verwezen wordt naar de Beleidsnotitie Katholiek Zaanstreek Zuid 2016-2019van het R.K. Samenwerkingsverband Zaanstreek Zuid waartoe de St. Odulphus parochie behoort. 

 

Doelstelling

De Kerk brengt mensen bij Jezus Christus en bij elkaar. Zij leert, viert en dient, haar kerntaken zijn dus: gemeenschapsopbouw, catechese, liturgie en caritas. Bovendien beoefenen katholieke priesters ‘pastoraat’, dat wil zeggen: zij spannen zich als herders in voor het zielenheil. De Kerk leert mensen geloven, hopen en liefhebben. Zij verkondigt het geloof in de drie-ene God die zich geopenbaard heeft (bijbel). Zij doopt, helpt, luistert en is een toevluchtsoord in geestelijke en materiële nood. In de Kerk kun je ontdekken wat schoonheid, waarheid, goedheid is. Toen Jezus de Kerk stichtte, heeft Hij haar een goddelijke en een menselijke dimensie willen meegeven. Het goddelijk karakter is te vinden in haar zending: mensen tot de hemel te leiden (Christus en Zijn verlossing aanreiken aan iedere mens) en, in de middelen die Hij daartoe aan de Kerk heeft gegeven: de zeven Sacramenten, levenstekens van God.

Maar de Kerk organiseert ook. Ze organiseert zichzelf, ontplooit activiteiten, beheert materiële goederen, zoals gebouwen en kent aldus bedrijfsmatigheid, die professionaliteit vraagt van het kerkbestuur en de parochieraden. De gewijde ambten zijn weliswaar door Jezus ingesteld en dus van goddelijk recht. Maar voor een goede vervulling van de kerkelijke taken is menselijke inspanning nodig, en een leiddraad heeft de Kerk ontwikkeld en neergelegd in haar Wetboek, de Codex van Canoniek Recht.

De Kerk van Christus heeft relevantie voor de samenleving, aangezien zij een boodschap van gerechtigheid, verzoening, vrede, welzijn en menselijke waardigheid uitdraagt. Haar waarden ontleent de Kerk aan het feit dat God de mens ‘Zijn beeld en gelijkenis’ noemt, en de mensen zo liefhad vond dat Hij voor ieder mens gestorven is (Joh.3,16). Deze openbaring ligt vervat in Schrift en Traditie en wordt authentiek uitgelegd door het actuele Leergezag, dat wil zeggen: de wettige herders van de Kerk wereldwijd in eenheid met de bisschop van Rome.

Hoewel de Kerk hiërarchisch geleid wordt is zijn alle gedoopten geroepen Gods liefde te beantwoorden. Elke christengelovige is van belang, en draagt een zekere medeverantwoordelijkheid voor de verkondiging van Gods koninkrijk. Met het Doopsel en Vormsel gezalfd, voorzien van gedegen kennis van de geloofsschat, en een trouw onderhouden gebedsleven maakt een christen toegerust om de missie van de Kerk mee (uit) te dragen, zichzelf en zijn omgeving te heiligen en zijn/haar roeping, midden in de wereld, te ontdekken.

 

Jaarlijks verslag van uitgeoefende activiteiten

In de parochie van de H. Odulphus (Assendelft) met haar rijksmonumentaal neo-romaans kerkgebouw uit 1889, is in 2016 elke zondag een gezongen Eucharistieviering en op alle zaterdagen en weekdagen van het gehele jaar een gelezen Eucharistieviering opgedragen. Tijdens de prediking in haar eredienst, en in het verwezenlijken van haar doelstelling, staat voor de parochie centraal dat geloven redelijk en heilzaam is, dat het menselijk leven kostbaar is, van God verkregen, en dat elke persoon geroepen is om in verbondenheid met God en met de naaste te leven. Ook is dagelijks het voorportaal met Mariakapel voor bezoekers geopend geweest van 9.00 tot 17.00 u. Elke 8 weken is een door vrijwilligers uitgebracht periodiek verspreid onder de leden en bezoekers van de parochie. Er was in 2016 een groep vrijwilligers die de plantsoenen verzorgde, en het kerkhof dat veel bezoekers kent. In de H. Odulphusparochie werd de kerkmuziek behartigd door vier kerkkoren. Een secretariaat ondersteunde in de dagelijkse zaken en contacten. Er werd op de parochie tevens regelmatig een beroep gedaan voor dienstwerk of andere plechtigheden dan de Eucharistieviering, namelijk: pastorale zorg en begeleiding, huisbezoek/huiszegen, Ziekencommunie, Biecht, Ziekenzalving, avondwake, uitvaartmis en begraving. Er werden enkele Doopsels en Huwelijken gevierd in de kerk. Het uitnodigen van kinderen voor sacrament van het Vormsel een jaar uitgesteld. Er waren in 2016 enkele cursussen die het katholicisme inzichtelijk maken en er is elke maand een thematische avond aan volwassenen aangeboden in een reeks van de ‘St.-Odulphusacademie’. Verder werden bijeenkomsten van de tienerclub ‘Teen-Spirit’ gehouden, die de Odulphusparochie deelt met de beide andere parochies.

 

Financiële verantwoording

De verwachte bestedingen opgenomen in de begroting sluiten in de regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en ondersteunend personeel verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2015’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2016’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. 

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

Lasten 

Persoonskosten

Kerkelijke gebouwen

Beleggingen

Rente/last van schulden

Kosten eredienst

Kosten pastoraal

Verplichte en vrijwillige bijdragen

Beheerskosten

Incidentele lasten

              totale lasten

 

Baten

Bijdragen parochianen

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen

Acties overig

Incidentele baten

Nadelig saldo

              totale baten

 

 

 

Realisatie 2015

 

€  78.990,00

€  73.875,00

  – 

  – 

€    6.351,00

€    6.541,00

€  27.030,00

€  17.826,00

  – 

€210.749,00

 

 

€  92.330,00

€  36.900,00

€    2.383,00

   – 

€  79.136,00

€210.749,00

 

 

Begroting 2016

 

€  69.890,00

€  65.921,00

     –

     –

€    6.900,00

€    3.000,00

€  28.850,00

€  11.000,00

     –             

€185.561,00

 

 

€  97.500,00

€  35.200,00

€  23.000,00

     –

€  29.861,00

€185.561,00